sobota, 28 września 2013

Pytania klasy 1

Przykładowe zadania test kl. 2C i powtórzenie kl. 3C

Zapisz specyfikację i schemat blokowy dla wszystkich algorytmów oraz listy kroków dla: 1,3,9,10
Algorytmy:
obliczania pola trójkąta
1) sprawdzenia czy liczba jest dodatnia czy ujemna
2) sprawdzenia czy liczba jest dodatnia ujemna czy równa zero
3) obliczania wartości bezwzględnej
4) określania stanu skupienia wody na podstawie temperatury
5) obliczania ilorazu dwóch liczb z zabezpieczeniem przed dzieleniem przez zero
6) wypisywania liczb nieparzystych z podanego przedziału
7) sumowania wszystkich liczb z podanego przedziału
8) obliczania potęgi
9) obliczania silni
10)sprawdzenia parzystości liczby z wykorzystaniem reszty z dzielenia
11)sprawdzenia jak najwięcej kolejnych liczb naturalnych można dodać by ich suma była mniejsza niż 100
12)Dodawania do siebie n liczb naturalnych
13)Dodawania do siebie dowolnej ilości liczb naturalnych – zero kończy wprowadzanie
14)Dodawania do siebie dowolnej ilości liczb nieparzystych, parzyste liczby są pomijane, zero kończy wprowadzanie
15)Obliczania średniej dowolnej ilości liczb oprócz zera, które kończy wprowadzanie
16)Obliczania średniej n liczb naturalnych
17)Obliczania średniej n ocen z zabezpieczeniem przed wprowadzeniem oceny poza przedziałem 1-6
18)Obliczania średniej dowolnej ilości ocen z zabezpieczeniem przed wprowadzeniem oceny poza przedziałem 1-6
19)Wypisywania nazwy oceny na podstawie odpowiadającej jej cyfry
20)Wypisywania dni jakie pozostały do końca tygodnia na podstawie podanego numeru bieżącego dnia (pn-1)
21)Losowania z dziennika twojej klasy numerów pięciu osób do pytania