wtorek, 23 października 2012

ZAPIS ODCZYT Z PLIKU - ĆWICZENIA


1 Policz litery w pliku
2 Policz słowa w pliku
3 Policz cyfry w pliku
4 Policz sumę cyfr w pliku
5 Policz ilość imion żeńskich i męskich w pliku
6 Policz sumę liczb w pliku
7 Ile plik ma wierszy
8 Policz litery w każdym wierszu a wyniki zapisz do drugiego pliku
9 Policz sumę liczb w każdym wierszu pliku
10 Policz wyrazy w każdym wierszu
11 Policz długości wyrazów w pliku a wynik zapisz w pliku dlugosci
12 Policz ilość liczb oraz ilość wyrazów w pliku

niedziela, 21 października 2012

ZAGADNIENIA 3C - TEST

1) Deklarowanie zmiennych wskaźnikowych, znajdowanie adresu w pamięci komputera pod którym znajduje się wskaźnik lub zmienna.
2) Analiza programów wykorzystującego zmienne wskaźnikowe
3) Obliczanie wyrażenia ONP (odwrotna notacja polska) z rozpisaniem obliczeń w tabeli
4) Analiza programu do obliczania ONP wykorzystującego stos, umiejętność modyfikacji tego programu.
5) Definiowanie i używanie w programie prostej struktury np. człowiek (imię, nazwisko, wiek)
6) Umiejętność zastosowania w programie zdefiniowanych obiektów.
7) Rozróżnianie części prywatnej i publicznej w obiektach, rozróżnianie i definiowanie własności i metod
8) Definiowanie obiektu dziedziczącego bez przesłaniania i z przesłanianiem.
9) Rozpoznawanie w definicji obiektu konstruktora i destruktora.
10) Umiejętność zastosowania w programie obiektu z konstruktorem.

Punkty 1-8 omówione na filmach w dziale programowanie.
Punkty 9-10 opisane w podręczniku.

czwartek, 18 października 2012

ZADANIA KL 2C


Zapisz specyfikację i schemat blokowy dla wszystkich algorytmów oraz listy kroków dla: 1,3,9,10
Algorytmy:
 1. obliczania pola trójkąta
 2. sprawdzenia czy liczba jest dodatnia czy ujemna
 3. sprawdzenia czy liczba jest dodatnia ujemna czy równa zero
 4. obliczania wartości bezwzględnej
 5. określania stanu skupienia wody na podstawie temperatury
 6. obliczania ilorazu dwóch liczb z zabezpieczeniem przed dzieleniem przez zero
 7. wypisywania liczb nieparzystych z przedziału od 1 do 10
 8. sumowania wszystkich liczb w przedziale od 10 do 20
 9. obliczania potęgi
 10. obliczania silni
 11. sprawdzenia parzystości liczby z wykorzystaniem reszty z dzielenia
 12. sprawdzenia parzystości liczby z zakresu od 1 do 100 przez porównanie z kolejnymi liczbami parzystymi
 13. sprawdzenia jak najwięcej kolejnych liczb naturalnych można dodać by ich suma była mniejsza niż 100
 14. Dodawania do siebie n liczb naturalnych
 15. Dodawania do siebie dowolnej ilości liczb naturalnych – liczba zero kończy wprowadzanie
 16. Obliczania średniej dowolnej ilości liczb oprócz zera, które kończy wprowadzanie
 17. Obliczania średniej n liczb naturalnych
 18. Obliczania średniej n ocen z zabezpieczeniem przed wprowadzeniem oceny >6
 19. Obliczania średniej dowolnej ilości ocenz zabezpieczeniem przed wprowadzeniem oceny >6